Pestgedrag, een project voor het Praktijkonderwijs
======
 

 

 

 

 
 
 

Verantwoording: -------------------------------------Pestgedrag, een project voor het Praktijkonderwijs

 

Pesten is een bekend fenomeen dat overal en in alle tijden voorkomt. Het bekendst is het pesten op school (volgens een schatting uit 2008, worden jaarlijks 385.000 kinderen op school gepest). maar ook de straat en later op het werk vindt pesten plaats. Naar schatting worden elk jaar 300.000 Nederlanders gepest op hun werk [1a]

Het Etty Hillesum lyceum Arkelstein, school voor Praktijkonderwijs in Deventer waar ik werkzaam ben, vormt geen uitzondering op dit verschijnsel. Ook hier vinden in meer of mindere mate pesterijen plaats.
Arkelstein heeft als beleid, een veilige school te willen zijn voor haar leerlingen. Tijdens sova (sociale vaardigheids)lessen wordt ook aandacht besteed aan het pesten.
De lessen rondom dit thema bestaan bij ons op school grotendeels uit lezen, luisteren, praten waarbij een lesmethode de leidraad vormt , + film bekijken (soms een toneelvoorstelling).
Mijn persoonlijke ervaring bij dit lesaanbod is, dat de (praktijkschool)leerling niet echt gemotiveerd is, omdat 1] de activiteiten niet prikkelend zijn (kijken, luisteren, lezen) en 2] het thema vindt geen raakvlak ( plagen, pesten, gepest worden, zijn geen boeiende onderwerpen).

In het schooljaar 2011-2012 gaven 3 leerlingen uit mijn klas (15,16 jarigen) aan, dat zij "gepest" worden door klasgenoten.
Uiteraard kan ik weer de methode met bijbehorende stencils en film gebruiken, maar dit jaarlijks terugkerend thema wil ik nu aanbieden met meer leerlinggerichte activiteiten waardoor een ( op zich saai ) thema interessant wordt om aan te werken en raakvlakken vindt bij de leerlingen.

Inzet van moderne media lijkt mij bij uitstek een geschikt middel om (zef)werkzaamheid en motivatie te integreren in het thema "pesten".

Voordat een lessencyclus wordt ontwikkeld rondom "pesten" moeten enige vragen beantwoord worden:
1. wat is "pesten "
2. hoe moet het lesaanbod voor 12-18 jarige leerlingen uit het praktijkonderwijs worden samengesteld.
3..wat zijn de mogelijkheden op onze school (infrastructuur, content, vaardigheden van de leerling)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ad 1_
In de literatuur over pesten en pestgedrag komt telkens het begrip "plagen" naar voren.
Wanneer praten we over "pesten", wanneer is een handeling "plagen" ?

Pesten:
- "pesten is het herhaaldelijk lichamelijk of verstandelijk mishandelen van iemand. Het kan door één persoon of door een groep gedaan worden".[1]
- "Iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen'.[2]

Plagen:
Plagen is het op speelse wijze prikkelen van een ander door middel van verbale en fysieke grapjes. Ook kan het plagen wederzijds zijn.
In tegenstelling tot bij plagen is er bij pesten geen gelijkwaardigheid meer. [3]

Persoonlijk kan ik niet bevestigen, dat de 3 leerlingen die aangaven, dat ze worden gepest , herhaaldelijk mikpunt zijn (geweest) van pesterijen of mishandelingen. Maar de volgende zin uit " Geweld op school"[1] maakt het probleem van constatering duidelijk: "Pesten gebeurt meestal wanneer er geen volwassenen in de buurt zijn, zodat de daders niet betrapt worden. Sommige daders gedragen zich als engeltjes waar de leraar bij is, maar wannneer de leraar de klas uit is, beginnen ze iemand te pesten".

De volgende indicatoren geven mogelijkerwijs aan, dat er sprake is van pesten:
(in de linkerkolom staan de algemene indicatoren vermeld; in de rechterkolom worden de 3 leerlingen uit mijn klas "getoetst" aan deze criteria )

het ontdekken van pestgedrag
waar staan de 3 gepeste leerlingen in mijn klas
- wanneer enkele leerlingen niet meer naar school willen
-2 van de 3 leerlingen gaven aan, niet meer naar school te willen
- vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn
-1 leerling laat vaak vermoeidheidsverschijnselen zien
- concentratieproblemen
-niet zichtbaar
vormen van pestgedrag
waar staan de 3 gepeste leerlingen in mijn klas
- lichamelijk: aanvallen, bezittingen stelen, beschadigen, duwen, met voorwerpen gooien
-door 1 leerling wordt aangegeven, dat hij veel in de nek wordt geslagen door een andere leerling
- verbaal: uitschelden, beledigen, belachelijk maken
-1 leerling vindt het niet leuk, "puistkop" te worden genoemd
- verstandelijk: schrik aanjagen
-wordt niets over gemeld
- sociaal: iemand van de groep scheiden
-de 3 leerlingen worden tijdens gym als een van de laatsten gekozen
het ontstaan van een pester (mogelijke verklaringen)
waar staan de 2 (geïdentificeerde ) pesters in mijn klas
- jaloers op degene die wordt gepest
- niet zichtbaar
- de eigen onzekerheid verdoezelen door te pesten
- zie onder
- meelopen met de pesters, uit angst anderszelf gepest te worden
- gebeurt door enige leerlingen
- een groot verlangen naar identiteit en onderscheid
- 1 leerling komt uit een gescheiden gezin / hij komt zeer macho, schreeuwerig over / heeft moeite met concentratie / gebruikt concerta/op stage heeft hij zijn draai gevonden
-1 leerlinge woont in het crisisopvangtehuis / geeft zelf aan, niet lekker in haar vel te zitten / in school schreeuwerig / op stage wisselend qua werkhouding
- woont in een gezin waar geweld en/of beïnvloeding een doelmatig of geaccepteerd middel is om te krijgen wat je wilt
- pubers worden zich bewust van de veranderingen in hun lichaam; men ontdekt verschillen in ras, geaardheid
- enige leerlingen hadden het telkens over "puistenkop" wanneer zij spraken over een leerling.
(deze leerling is een van de drie gepeste klasgenoten)
het ontstaan van een slachtoffer
waar staan de 3 gepeste leerlingen in mijn klas
- mensen die bang en kwetsbaar zijn
-1 leerlinge is zeer teruggetrokken / 2 leerlingen doen met de groep mee /(het liefst werken deze
3 leerlingen samen tijdens groepswerk)
- mensen die een gering oordeel over zichzelf geven -de 3 leerlingen geven niet aan, dat ze "niets" kunnen / 1 leerlinge ervaart wel tijdens stage, dat ze sociaal niet vaardig is.
   
[1] [4] [9]
 
   

Welk beleid heeft het Etty Hillesum lyceum Arkelstein rondom "pesten": [13]


In de schoolgids van de locatie Arkelstein staan in de schoolgids de volgende schoolregels:
"Wij streven ernaar een school te zijn waar alle leerlingen en docenten zich veilig voelen en vriendelijk met elkaar omgaan. De begrippen Rust en Respect zijn voor ons erg belangrijk. Daarom zijn wij tegen:
- discriminatie
- (seksuele) intimidatie
- pesten
- verbaal- en fysiek geweld

Wij hanteren de volgende schoolregels
1. gewenst gedrag op school : - rustig lopen / - geen fysiek contact / - correct taalgebruik
2. gewenst gedrag in school: - pet af / - mobiel uit / - zonnebril af / - je jas hangt aan de kapstok of ligt in de kluis
3. zorg ervoor dat je de juiste spullen bij je hebt voor de les
4. als een les of een deel van de les niet kan worden gevolgd, is een briefje van thuis noodzakelijk
5. we houden onze school schoon en netjes
6. in de grote pauze mogen alleen de leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 naar het winkelcentrum
7. leerlingen die vrij zijn en personen van buitenaf wachten buiten het schoolplein

notitie:
Naar mijn mening wordt schoolregel 1 van Arkelstein nog niet door iedere docent consequent gehanteerd. Het gebrek aan naleving kan van invloed zijn op het ontstaan van pestgedrag in school.[1]
schoolregel 2 is dit schooljaar een speerpunt geworden. Deze schoolregel wordt nu nageleefd door het docententeam en werpt zijn vruchten af.
schoolregels 3 t/m 7 worden toegepast.


Mogelijke oorzaken die (in gecombineerde vorm) leidden tot pestgedrag in mijn klas
a- 1 (gepeste) leerlinge heeft een zwak zelfbeeld / is niet sociaal vaardig (zij woont bij haar ouders) / weerbaarheidstraining is nodig
b- de andere 2 (gepeste)leerlingen hebben een redelijk zelfbeeld (zijn woonachtig in een crisisopvang) / weerbaarheidstraining is gewenst
c- pubers, die elkaar gaan beoordelen op uiterlijke factoren
d- de (zichtbare) pesters zijn mogelijk zelf onzeker
e- het veiligheidsprotocol op school wordt niet door iedere docent consequent gehanteerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

ad2_

Wat betekent bovenstaande informatie voor mijn inhoudelijke projectkeuze en didactische opbouw ?
1.Rekening houdend met c- en d-, wil ik de inhoud van mijn project deels sturend geven (welke informatie wil ik verstrekken), deels begeleiden (welke informatie, inzicht, ontdekt de leerling via zelfwerkzaamheid) .
2. het project moet werkbaar zijn voor onzekere pubers. Daarom wil ik een "no blame" aanpak realiseren (lees verder..."no blame")
3. het project moet werkbaar zijn voor Praktijkschoolleerlingen. Zij reageren basaal, hebben een korte spanningsboog en externe factoren oefenen een grote invloed uit op hun arbeidsmatig- en sociaal gedrag. Ook hierdoor is een No blame aanpak + veel zelfwerkzaamheid gewenst.(lees verder ....praktijkschooll)
4. het project moet de huidige generatie aanspreken. (lees verder ....generatie Einstein)

p.s.
Tijdens het samenstellen van dit project las ik informatie over traditioneel pesten en cyberpesten [2.]
De vraagstelling van de 3 leerlingen is gebaseerd op het traditionele pesten. Daarom wil ik het digitale pesten in dit project geen extra aandacht geven
(lees verder .....traditioneel/cyberpesten)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

ad3_

mogelijkheden voor inzet van moderne media op Arkelstein:

Op onze school zijn voor de leerlingen beschikbaar:
1.) digitale fotocamera's , digitale camcorders

2.) pc's met internetverbinding: in ieder leslokaal staat 1 docentenpc (incl. beamer + geluidsbox) en minimaal 2 leerlingpc's / wij hebben 2 computerlokalen. Lokaal 1 bevat docentenpc (+ lcd scherm + geluidsbox) en 15 leerlingpc's / lokaal 2 bevat 1 docentenpc (+ beamer + geluidsbox) en 10 leerlingpc's + 1 multimediapc.

Deze faciliteiten maken het mogelijk, om zowel klassikaal als individueel of groepsgewijs aan het thema te werken.
Mogelijkheden vond ik bij Youtube, t.v. uitzendingen en Pixton (klik voor meer informatie over Youtube+tv / Pixton )

3.) een account via "google apps for education": "(leerlingnaam)@ehldeventer.nl" (klik voor meer informatie over het leerlingaccount)

p.s.Elke leerling is in het bezit van een smartphone. Toch wil ik dit device niet inzetten, omdat teveel factoren het project kunnen remmen:
- geen beltegoed
- smartphone kapot
- smartphone moeten inleveren
-Pingen, SMS'n blijven lokken en kunnen afleiden van de hoofdtaak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conclusies uit ad 2_ (inhoudelijke/didactische projectkeuze) en ad3_ (ict facilteiten op school) geven handvatten, om een zinvolle lessencyclus voor het Praktijkonderwijs te realiseren.
Ik moet wel attent blijven, dat de 3 aspecten (vakinhoud, didactiek, hulpmiddelen) in een evenredige verhouding aan bod komen . Hiervoor biedt het TPack model [10] een goede leidraad:

Wat is TPack:
"TPACK" is een integratie van:
1. vakinhoudelijke kennis ( wat wil ik overbrengen) ( Content knowledge)
2. didactische kennis ( hoe wil ik het overbrengen) ( Pedagogical content knowledge)
3. kennis van de techniek (welke hulpmiddelen kan ik inzetten) ( Technological content knowledge)

Uitgangspunt bij het TPACK model is , dat docenten begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen.

Gebruik van het TPACK-model geeft inzicht , of het lesaanbod een juiste mix vertoont.
De onderstaande 4 schema's tonen, hoe de mix (inhoud, didactiek, ict) in de lessencyclus is verweven. De omgevingsfactoren (doelgroep, infrastructuur) zijn medebepalend voor de opzet en inhoud van het project.

(p.s. voor grote weergave, klik op de afbeelding)

De lessen 1 t/m 6 gaan over het thema "plagen en pesten"; de lessen hebben een informatief karakter


Les 7 laat de leerling producent zijn, die, gebruik makend van digitale apparatuur (hardware) en programma's (software), beslist of zijn stripverhaal een informatief of persuatief karakter heeft .


De lessen 8a,b,c behandelen het gegeven, hoe jij als producent van een foto-filmverhaal, de kijker kunt manipuleren; deze lessen hebben een informatief-overtuigend karakter.


Les 8d laat de leerling producent zijn, die, gebruik makend van digitale apparatuur (hardware) en programma's (software), beslist of zijn fotoverhaal een informatief of persuatief karakter heeft .


 


De lessencyclus voor de leerlingen noem ik "plagen en pesten" omdat mij nu duidelijk is, dat "pest"klachten weleens in de categorie "plagen" thuishoren. Ook de leerlingen moeten zich deze nuance realiseren.

Het project "plagen en pesten" heeft de volgende inhoud:

les 1 : is dit leuk ? ( 1 film met 18 grappen, waarbij mensen worden "beetgenomen" / welke grappen zijn leuk, welke niet ? )
les 2: plagen of pesten ? ( 6 films / kun je zien wanneer het plagen of pesten is ? )
les 3: hoe wordt gepest ? ( 9 films / kun je zien welke vorm van pesten dit is ? )
les 4: welke oplossingen vindt men ? ( 5 films / kun je zien hoe een pestprobleem wordt opgelost ? / ben je het hiermee eens ? .....heb jij een ander idee ? )
les 5: filmen in de klas ( 2 films / mobieltjes en Youtube maken het mogelijk om leerlingen en leraren te filmen en voor iedereen zichtbaar te maken / wat vind jij ? )
les 6: bekijken van de uitzending : "De reünie" van 4 maart 2012 en 29 april 2012. Hier komen oudleerlingen aan het woord die in hun middelbare schooltijd hebben gepest/gepest werden. Hoe staan zij er nu tegenover ?
les 7: leerlingen maken m.b.v. het online programma Pixton een stripverhaal over "pesten". ( een fictief of non-fictief verhaal)
les 8: is een lessencyclus over mediawijsheid, waarbij les 8d een link vormt naar het project "plagen en pesten"
8a: invloed van een gezichtsuitdrukking op de kijker
8b: invloed van kleuren
8c.: invloed van de camerastand
8d: leerlingen maken m.b.v. het online programma Pixton een fotoverhaal over "pesten". ( een fictief of non-fictief verhaal)
naar project: : "plagen en pesten "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de lessencyclus "plagen en pesten" zijn mijn specialisaties "beeld en geluid" en "mediawijsheid" verwerkt.

Wat betekent Mediawijsheid:
De Raad van Cultuur zegt hier het volgende over: “Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen.” [11] [21].

Op welke wijze is "mediawijsheid" verwerkt in het projectaanbod:
In les 1 t/m 6, les 8a,b,c, krijgen de leerlingen (door mij ) geselecteerde beeld-en geluidsmateriaal aangeboden.
Deze selectie is ten eerste richtingbepalend voor de structuur van het project, en ten tweede is het visueel/auditieve materiaal van invloed op de meningsvorming bij de leerlingen.

les 1 toont een film met 18 grappen, waarbij mensen worden beetgenomen. Op de achtergrond wordt om elke grap gelachen, maar zijn deze grappen ook echt grappig ?
de kijker/leerling wordt om zijn mening gevraagd ( = bewustwording, kritisch kijken, actieve betrokkenheid)
les 2 toont 6 films, waarbij de kijker een mening kan vormen / geven over het begrip "plagen" en "pesten". (= bewustwordingsproces over de betekenis van deze begrippen)
les 3 bevat 9 films. Deze films laten de kijker bewust worden van het feit, dat "pesten" overal kan plaats vinden, zowel bij oud als bij jong, bij mensen en dieren.
les 4 toont 5 films . Hierin worden oplossingen aangedragen voor het pestprobleem in die specifieke situatie. Deze oplossingsmodellen kunnen leerlingen kritisch onder de loep nemen. Zijn dit echte oplossingen ?
les 5 laat twee partijen aan het woord, die verschillend denken over het gebruik van de smartphone in de klas. Het mobiel kan een middel worden om de tegenpartij te pesten.
Deze les geeft aanleiding tot kritisch nadenken over oorzaak en gevolg, .... gebruik en misbruik.
les 6 laat de gevolgen van pesten op langere termijn zien (uitzending:"de reunie"). In tegenstelling tot les 5, wordt hier geen appèl gedaan op het kritisch nadenken, maar wel op de bewustwording .
Als experiment zijn de gezichten van enige deelnemers die aan de uitzending "de reunie" deelnamen, door mij op papier gezet. Vóórdat de uitzending wordt bekeken, krijgen de leerlingen als opdracht, aan te geven welke mensen volgens hen de pesters waren en wie gepest werden.
(= actief onderzoeken of iemands uiterlijk kan leiden tot pestgedrag )


les 7 laat leerlingen zelf bepalen, wat zij de kijker laten zien en (mee)beleven. Via het tekenprogramma Pixton kunnen de leerlingen hun gevoelens/ideeën/meningen uiten. (= actieve rol spelen bij de informatieverstrekking naar medeleerlingen). Het online tekenprogramma geeft de mogelijkheid om kleur, tekst, gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, close ups, achtergronden, zelf in te voeren en aan te passen.
------------------------------------------------------------------------


De lessen 8a,b,c, behandelen de invloed van de gezichtsuitdrukking, kleurgebruik en camerastand(normaal perspectief, vogelperspectief, kikkerperspectief) op de kijker. [22]

les 8a toont 9 foto's en 7 films . De vraag is, of de kijker aan de gezichtsuitdrukking kan ontdekken hoe de persoon zich voelt (blij, bedroefd, verbaasd, boos, stoer ? )
les 8b bevat 9 films. Kan de kijker aan de kleuren ontdekken, welke beleving de film oproept ? (actie, romantiek, griezelen, vroeger, fictie ? )
les 8c heeft 9 films, waarbij de stand van de camera bepalend kan zijn, welke illusie wordt opgewekt
les 8d gaan de leerlingen zelf aan het werk met de fotocamera en het online tekenprogramma Pixton.
Evenals in les 7 kunnen leerlingen zelf bepalen, wat zij de kijker laten zien en (mee)beleven. In tegenstelling tot les 7, wordt nu uitgegaan van samenwerken. Foto's maken betekent: 1 fotograaf en minimaal 2 acteurs.

-----------------------------------------------------------------------------

naar project: "Plagen en pesten"


De promotiefilms bij les 7 en 8d

Les 7(maak een strtipverhaal) en les les 8d (maak een fotoverhaal) starten met een trailer:
Deze trailers zijn gemaakt als "smaakmakende" intro (= beïnvloeding en richtingbepaling) voor de lesopdracht.
Tevens is deze trailer voor mij een test, of ik in staat ben om, gebruik makend van diverse programma's, in 3 minuten tijd de essentie van de les duidelijk te maken.

intro les 7
Storyboard + trailer
Er is gebruik gemaakt van een digitale camera, en software(Camtasia 7, Pixton, Adobe première 3 )
intro les 8d
trailer
Er is gebruik gemaakt van Youtube, de software Printscreen, Pixton, Camtasia7


 

Aan het eind van de lessencyclus , hebben de leerling m.b.t. mediawijsheid kennis gemaakt met:

 
- begrippen zoals fictie, realiteit, perspectief
- de technische mogelijkheden van enige freeware-programma's: "google for education", "pixton".
- de informatieve en persuasieve mogelijkheden van enige programma's.
- effecten van licht, kleur, compositie en perspectief, die een boodschap kunnen versterken
- de invloed die je kunt hebben als consument, en als producent. [20]

 

Een prachtig voorbeeld van media-gebruik is in juni 2012 ontstaan. De leerkracht van klas 3 had met zijn leerlingen een simpel verhaal gespeeld en op camera vastgelegd. De camera neemt de kijker via meerdere opnamepunten mee in het verhaal.
Het knip- en plakwerk van de filmfragmenten heb ik ter hand genomen, maar deze activiteiten kunnen ook de leerlingen met bestaande programma's zoals "Moviemaker".
zie film: Horror op Arkelstein
duur: 5 minuten

 

In mei, juni, juli 2012 hebben de leerlingen gewerkt aan dit project. De ervaringen/conclusies staan bij "conclusies".

 


J.J.Görtzen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Op Youtube staan "pest"voorbeelden uit verzorgingstehuizen, een golfbaan, scholen, buurten, fabrieken, thuissituaties.
( integratie van deze filmpjes in mijn pestproject betekent: - veel visueel aanbod, - aantonen dat "pesten en plagen" een veel voorkomend verschijnsel is bij jong en oud, )
- ook t.v. uitzendingen over dit thema worden bekeken in de klas via "uitzending gemist" (2 uitzendingen van "de reünie", Ned. 1/ de serie "gepest" op RTL ; beide series zijn uitgezonden in 2012 )

Mijn aandacht gaat vooral uit naar de uitzendingen van RTL
In 2012 wordt via RTL een serie programma's uitgezonden onder de titel "gepest".
In elk programma komt een persoon aan het woord, die 10 jaar geleden is gepest. De impact is na zoveel jaren nog steeds zichtbaar.
Enkele voormalige pesters zijn bereid, om de confrontatie aan te gaan met hun slachtoffer van toen.
Deze confrontatie is gefilmd en wordt uitgezonden in het programma van Peter v.d.Vorst.
Ik heb RTL een mail gestuurd met de vraag, in hoeverre fragmenten uit de serie "gepest" gekopieerd en geïntegreerd mogen worden in mijn project. (als inleiding bij elke les).

Wat ik probeer te voorkomen, is de kans dat de huidige links naar de betreffende afleveringen over enige jaren zijn verdwenen. Dit zou jammer zijn, omdat de afleveringen reeële situaties tonen. Voormalige pesters hadden helemaal niet in de gaten, dat de impact zo groot zou zijn. Ook zagen zij hun daden meer als kwajongensstreken.
Pratend over "oorzaak-gevolg", zijn deze afleveringen prima voorbeelden voor Praktijkschoolleerlingen (denk aan omgevingsfactor: beïnvloedbaar )


 

Ik heb nog geen reactie van RTL mogen ontvangen .

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Het Etty Hillesum lyceum heeft m.i.v. schooljaar 2011-2012 aan elke leerling van leerjaar 1 een google-account verstrekt via "google apps for education". [17]. In 2012-2013 hebben leerjaar 1 + 2 een google account.
Omdat ik mogelijkheden zie, dit interactieve medium in te zetten ten behoeve van het pestproject, is voor mijn klas 4 ook een google account aangemaakt. Dit betekent, dat ik ervan verzekerd ben, dat elke leerling een werkend mail-account heeft waarnaar ik het digitaal enqueteformulier kan sturen.
Aan het begin van dit schooljaar experimenteerde ik veel met de mogelijkheden van google apps:[11]

Een van de mogelijkheden is, om een digitaal (Google) invulformulier te gebruiken bij de meningvormende ronde over de getoonde (Youtube)films.
Voordelen van dit digitale google document:
- de docent kan gemakkelijk een digitaal invulformulier produceren (is ook mogelijk met een gmail account)
- de docent kan dit formulier met één handeling naar zijn/haar leerlingen versturen
- de docent ontvangt de antwoorden van de leerlingen automatisch in één formulier (excelbestand)
- het verzamelformulier (excelbestand) toont niet de naam van de leerling ( antwoorden zijn anoniem / no blame )
- de docent kan de verzamelde antwoorden tonen in grafiekvorm.(visualisatie)
- de evaluatie van de antwoorden kan plaatsvinden op het moment dat de laatste leerling zijn/haar antwoorden heeft gemaild. (snelle feedback)

Ik heb ervoor gekozen, de jongens en meisjes gescheiden hetzelfde formulier toe te sturen .De scheiding heeft een praktische oorzaak: in les 1 worden 18 korte filmfragmenten getoond. Van elk fragment moet de leerling een mening geven: vindt hij de actie in de film "plagen" of "pesten" .
Er zitten 15 leerlingen in de klas. Dit zou betekenen: 15x18 = 270 staven/blokken in een blad. Dit wordt een onoverzichtelijk geheel.

Voor een (downloadbaar) spreadsheetbestand ( gemaakt met excel 2003) is gekozen, omdat het niet altijd mogelijk is, voor iedere leerling een pc met internetverbinding beschikbaar te stellen.
het spreadsheetbestand bevat dezelfde vragen als het digitale formulier . Wanneer een pc beschikbaar is, kunnen de antwoorden alsnog digitaal worden ingevuld.

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekend naar een leerlingactiviteit waarbij de informatie en eigen creativiteit verwerkt kan worden door de leerling, las ik een artikel over"Pixton" [16][18] , een online programma waarmee een stripverhaal wordt gemaakt
Het individuele gebruik van Pixton is gratis. Dit was voor mij de prikkel, om met Pixton te experimenteren.
Al snel zag ik de voordelen van Pixton met betrekking tot de projectopzet, zowel pedagogisch (no blame) als didactisch (visueel, zelfwerkzaamheid, plaats-tijdonafhankelijk, snel resultaat ).

 
1.een proefaccount van 30 dagen is mogelijk, ook m.b.t. een schoolaccount / dit geeft voor de docent de mogelijkheid om het programma te testen
 
2.een schoolaccount voor 2 maanden kost ongeveer € 1,- per leerling
 
3.een schoolaccount zorgt ervoor, dat het thema van de strip bij elke leerling zichtbaar blijft. ( structuur)
 
4.een schoolaccount zorgt ervoor, dat de leerling zijn/haar werkstuk niet "zo maar" op het internet kan plaatsen. De docent krijgt het werkstuk eerst ter beoordeling.
 
5. Pixton zorgt voor veel interactie. De leerling is handelend bezig ; de docent stuurt, begeleidt (praktische benadering / nieuwe leren )
 
6. Pixton werkt "in the cloud" . De leerling kan zijn/haar werkstuk niet kwijt raken.
 
7. Pixton werkt met een schermnaam om in te loggen. Dit betekent dat leerlingen "anoniem" hun stripverhaal kunnen maken. Vooral een thema als "plagen en pesten"kan te confronterend zijn, wanneer het verhaal met de werkellijke naam van de ontwerper wordt opgeslagen.
 

8. Pixton biedt 3 opties: bedrijfsmatig gebruik / schoolgebruik / individueel gebruik. Het persoonlijke ("plezier") gebruik is gratis.
Via het schoolgebruik ontdekken leerlingen de mogelijkheden van Pixton / misschien is dit voor enkelen de opstap naar een individuele accountaanvraag.

 
 
a. Omdat Pixton Engelstalig is, heb ik bij les 7 zelf een negental instructiefilmpjes samengesteld.
Deze instructiefilmpjes moeten antwoord geven op technische hulpvragen (zelfredzaamheid / nieuwe leren).
b. de instructiefilmpjes bij Pixton zijn op de eigen server geplaatst (niet via Youtube). Gevaar van de Youtube-links is, dat Youtube na afloop van de film, gerelateerde youtubefilms toont die aanklikbaar zijn. Dit nodigt (m.n. praktijkschoolleerlingen) uit om deze films te bekijken.
Gevolg: afleiding van het onderwerp/opdracht.

terug

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


traditioneel pesten en cyberpesten (digitaal pesten)
Uitgezonderd het fysieke pesten, is digitaal pesten te vergelijken met traditioneel pesten: beledigen via SMS, chat, mail - bedreigen via het internet - roddelen via het internet - foto's plaatsen op internet - privé gegevens plaatsen op internet - bangalijst maken op internet .
De extra dimensie van het cyberpesten, is de anonimiteit: de pester kan zich voordoen als iemand anders, kan misleiden, is niet zichtbaar (in tegenstelling tot traditioneel pesten).
.

p.s. Een klein berichtje in "prima-online.nl "[19] van 16-5-2012 laat zien, dat traditionel pesten nog steeds de boventoon voert in het v.o.
In het voortgezet onderwijs worden scholieren vooral op school zelf gepest en minder vaak via social media. Dit is de conclusie van een onderzoek van Codename Future. Het onderzoek werd gedaan onder 2600 leerlingen in het vmbo, havo en vwo.Uit het onderzoek blijkt dat ‘ouderwets’ pesten in de klas vaker gebeurt dan cyberpesten via Twitter, Facebook en Hyves. Er wordt in de klas vooral getreiterd met woorden. Daarnaast worden leerlingen genegeerd en buiten gesloten. Tien procent van de de jongeren pest klasgenoten via social media of e-mail.

terug

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Blame: .
Het thema "pesten" kan een te persoonlijke wending krijgen, waardoor leerlingen afhaken.
Daarom moet het project worden aangeboden, zonder nadruk te leggen op de eigen school-klassensituaties. Hierdoor wordt een "beschuldigend vingertje" voorkomen.
Zoekend naar informatie over "pesten en gepest worden", stuitte ik op de website www.noblame.nl. Hierin wordt een methode gepropageerd, die volgens de ontwikkelaars werkelijk leidt tot resultaten: het pesten te laten ophouden.
De informatie vanuit de website gaf mij geen bevredigend antwoord op de vraag, via welke opzet het pestproject inzicht kan verschaffen zonder direct personen als "schuldigen" of "slachtoffer" aan te wijzen.
De term "no blame" blijft voor mij wel synoniem voor de persoonlijk gestelde opdracht:, "trek het project niet bewust in een persoonlijke sfeer" .

 

 

terug--

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Praktijkonderwijs en niet "gewoon" voorgezet onderwijs :
Tijdens de studiedag van Praktijkscholen in Salland/Twente ( 15 november 2011) werd een workshop "beïnvloeding van gedrag" gehouden door Roel van Beusekom (therapeut en opleidingsocent van Calo Zwolle) en Ivo Dokman (docent LO aan de Calo Zwolle).
Vanuit hun ervaring in diverse soorten voortgezet onderwijs gaven zij aan, dat leerlingen in het Praktijkonderwijs basaal reageren op externe prikkels. Dit zorgt ervoor, dat hun reactie open, herkenbaar is.
Havo/vwo leerlingen zijn goed in staat om te simuleren, waardoor verkeerde conclusies mogelijk zijn.
Conclusies zijn dan ook gebaseerd op waarnemingen vanuit het Praktijkonderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 


"Generatie Einstein" [15]
. We hebben te maken met een generatie die opgroeit in een digitale informatiemaatschappij ; dit betekent:
- het lesaanbod moet functioneel zijn (bekijken van de filmpjes, werken aan een verhalenprogramma, samenwerken aan een fotoverhaal is leuk en leerzaam)
- het lesaanbod moet een diversiteit aan activiteiten bieden (kijken, luisteren, doen)
- beeldgericht werken ( visueel aanbod van foto's en films / zelf werken aan een getekend- of fotoverhaal)
- mogelijkheid bieden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (pixton is een online tekenprogramma; het werkstuk wordt opgeslagen in de cloud )
- informeren, niet overtuigen (overtuiging moet komen door zelfinzicht / zelfinzicht moet komen door zelf doen= mening geven over films / werken aan een verhaal)


terug-----------------------


_________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________
terug

naar leerlingenproject: "Plagen en pesten"

bronvermelding:
1a) Pesten op het werk : uitgeverij: Eenvoudig communiceren 2008
1) Geweld op school (maatschappij en gedrag ) auteur: Manuel Armas Castro / uitg: Ars Scribend 2009
2) www.pestweb.nl
3) www.wikipedia.org
4) http://www.scholieren.com/werkstukken/9971
5) "de reünie" Ned 1(uitzending: 4-3-2012 / 29-4-2012) http://www.uitzendinggemist.nl/zoek?q=reunie
6) "gepest" (uitzendingen: RTL) http://www.rtl.nl/xl/#/a/255134
7) Coachee (handboek voor kindercoaching) auteur: J.Bakker-Stam / uitg: 248media 2011
8) Pesten : auteur T.van Dugteren / uitg: Unieboek b.v. 2004
9) Pesten of gepest worden: auteur R.Stones / uitg: Dahlgaard media 2000
10) http://www.tpack.nl/over-tpack.html
11) http://www.minocw.nl/mediawijsheid/index.html )
12) http://meeijsseloevers.socialekaartnederland.nl/activiteit/act_view.asp?act_guid=73E37B9C-3B87-40FA-9D3A-DC90D3F9349D
13) https://www.ettyhillesumlyceum.nl/etty-hillesum-lyceum/groep-78/schoolgids-en-brochures.aspx
14) https://www.ettyhillesumlyceum.nl/etty-hillesum-lyceum/ouders/pesten.aspx
15) Generatie Einstein ? J.Boschma & I.Groen / uitg: Pearson Education 2e editie 2009
16) Computeridee" nr.5 /2012 uitg: HUB uitgevers
17) http://www.google.com/apps/intl/nl/edu/index.html
18) http://www.pixton.com/nl/
19) http://www.primaonderwijs.nl/vo/vaker-ouderwets-gepest/
20) http://mediawijsheid-vo.wikiwijs.nl
21) http://www.medialessen.nl/mediawijsheid
22) www.gsf.nl/gsf/cdb/.../Beeldkader%20en%20camerastandpunt.pps

J.J.Görtzen